null

CONDICIONS I POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ

Al contractar una activitat amb Brollats, els clients/es es declaren coneixedors i accepten totes les condicions redactades en aquest apartat.

Brollats organitza sortides i activitats considerades de risc i que es desenvolupen al medi natural. Nosaltres tenim de funció de minimitzar aquests riscos, no obstant el risc segueix existint. En cas d’accident Brollats té contractada una assegurança d’accidents per als participants i de responsabilitat civil així com la llei ho exigeix.

Tots els clients es declaren informats i coneixedors  del tipus d’activitat que faran, la durada aproximada i del lloc on es realitzarà.

Es imprescindible comunicar a l’apartat “comentaris” si es pateix alguna malaltia, lesió o disfunció física o psíquica, que puguin afectar al funcionament de l’activitat. Així com uns exemples podrien ser: asma, cardiopaties, embaràs, epilepsia…

En tot moment el client es compromet a seguir estrictement les normes de seguretat que comuniqui el guia del grup durant tot el transcurs de l’activitat.

El client no estarà en cap cas sota els efectes de l’alcohol o qualsevol altre droga que pugui alterar les seves capacitats. En cas de prendre qualsevol medicació, cal comunicar-ho a l’apartat “comentaris”.

Els clients es comprometen a respectar i cuidar l’entorn per on transcorre l’activitat així com no deixar cap residu al seu pas. 

En cas de que l’usuari necessiti ulleres, es recomanen lentilles d’un sol ús, sobretot si l’activitat és amb aigua.

Els menors poden participar a les activitats organitzades amb Brollats, sempre i quan també vingui el pare, mare o tutor legal. En cas que l’activitat sigui orientada a menors, tots hauran de tenir una autorització degudament omplerta pel seu representant legal.

El guia serà l’encarregat i responsable de transmetre totes les normes de seguretat, així com vigilar la correcta posada en pràctica, no obstant, el mateix pot negar la participació a una activitat si considera que no està en plenes capacitats pel correcte funcionament de l’activitat.

En cas omís de les indicacions del guia o l’abandonament de l’activitat per voluntat pròpia abans de donar-la per finalitzada, es considerarà negligencia i Brollats no es farà càrrec dels possibles danys o accidents ocasionats.

Brollats oferirà tot el material de seguretat necessari per la realització de l’activitat. En cas que el client en tingui de propi aquest serà revisat pel guia i serà ell qui l’accepti o no. En cap cas quedarà modificat el preu de l’activitat.

Brollats no es fa responsable del deteriorament o pèrdua d’objectes personals o de valor dels clients, el guia portarà mòbil i càmera pel reportatge fotogràfic.

 

RESERVES I ANUL·LACIONS

Per fer efectiva una reserva, s’ha omplir correctament el formulari de “”condicions i política de privacitat (https://www.brollats.cat/formulari) i fer el pagament de la meitat de l’import de l’activitat en concepte de paga i senyal.

La forma de fer el pagament serà per transferència bancària o bizum, indicant el nom complert, l’activitat i la data de la mateixa. l’import restant es podrà realitzar de la mateixa manera o en efectiu el mateix dia de l’activitat. 

Número de CC: ES39 1465 01 20331743633497

Telèfon (Bizum): +34  644 433 597

 

En cas d’anul·lació per part del guia o empresa organitzadora l’import es retornarà en la seva totalitat.

En cas d’anul·lació per inclemències meteorològiques, es buscarà un altre dia que s’adapti a ambdues parts o, en cas de no trobar un altre dia, es retornarà l’import.

En cas d’anul·lació per part del client, si així ho comunica una setmana abans de l’activitat es retornarà la totalitat de l’import. Si ho comunica durant la mateixa setmana, es retornarà la meitat de l’import. Si s’anul·la el mateix dia o el dia abans no es retornarà la paga i senyal.

 

DRETS D’IMATGE I TRACTAMENT DE LES DADES.

En totes les activitats, el guia anirà fent fotografies dels participants. En cas de no voler sortir a cap foto i així cedir els drets d’imatge, s’haurà de comunicar expressament a l’apartat comentaris i el mateix dia de l’activitat al guia corresponent. Aquestes imatges seran propietat de Brollats i es podran fer servir amb fins comercials només per la nostra empresa. 

Les dades introduïdes en aquest formulari, passaran a la base de dades de Brollats, així sent els únics propietaris. Aquestes dades seran excusivament d’ús privat, per enviar les fotografies al finalitzar l’activitat, per posar-nos en contacte abans o després de l’activitat o per temes d’assegurança. 

Brollats no cedirà mai aquestes dades a tercers excepte per imposició legal. En cas de voler modificar o eliminar les dades de la nostra base de dades, es podrà fer sempre a través de un mail a info@brollats.cat

Brollats compleix amb tots els requisits de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Per més informació adreceu-vos a la nostra política de privacitat.